Fintin Fintin
Fintin Fintin

Igra i edukacija
po meri deteta

Fintin je jedinstvena edukativna platforma za decu i roditelje koja prepliće maštu, igru i znanje kroz različite teme, alate i likove.

Isprobajte Fintin

Zabavno i edukativno za decu-korisno i inspirativno za roditelje.

Uslovi Kupovine

Informacije o uslovima kupovine

Ovaj dokument određuje uslove i odredbe korišćenja internet stranica veb portala Playfintin D.O.O. (u daljem tekstu: veb portal) i aplikacije “Fintin Maštaonica i školica” (u daljem tekstu: aplikacija) te uslove kupovine proizvoda i usluga na ovom veb portal i aplikaciji (u daljem tekstu „Uslovi kupovine“). Nakon obavljene registracije na veb portal i/ili aplikaciji, kupci izjavljuju da su pročitali i razumeli uslove kupovine i poslovanja, da su s njima upoznati i u potpunosti saglasni s ovde iznesenim Uslovima kupovine i poslovanja te da pristaju na korišćenje veb portala i/ili aplikacije u skladu s njima. Pravo korišćenja veb portala nije prenosivo na druga fizička ili pravna lica. Registrovani korisnik lično je odgovoran za zaštitu poverljivosti šifara (lozinki), na mestima gde one postoje. Osim ako kontekst ne zahteva drugačije, svako pozivanje na "Društvo" odnosi se na Playfintin doo, sa registrovanim sedištem na adresi Radnička 3, PLAYFINTIN DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC.

Registracija i prijava na veb portal i/ili aplikaciju

Kupac je svaka osoba koja se registrovala i preko veb portala i/ili aplikacije poručila određeni proizvod, prihvatajući sa tim predviđene Uslove kupovine i Politiku privatnosti.

Troškovi dostave

Troškovi dostave na adresu za porudžbine iznose od 200,00 do 340,00 dinara, zavisno od težine isporuke. Kalkulator troškova isporuke vidljiv je na stranici kupovine proizvoda.

Uslovi isporuke i preuzimanja

Prilikom poručivanja kupac će biti upoznat sa vremenskim intervalom potrebnim za isporuku robe i načinom komunikacije prilikom isporuke. Unutar vremenskih intervala nije moguće specificirati dodatno vreme ili termin za isporuku. Ukoliko postoji specifikacija vremena Društvo ne garantuje dostavu u traženom terminu.

Načini plaćanja

Fizička lica mogu da izvrše plaćanje poručene robe prilikom isporuke na adresi odnosno placanje pouzećem.

Povrat/Reklamacija robe

Kupac ima pravo na izjavljivanje reklamacije radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52, 54. i 81. Zakona, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka i to na:

  • E-mail adresu: [email protected]
  • Pisanim putem na adresu: Playfintin d.o.o. Radnička 3, BEOGRAD-SAVSKI VENAC
  • Putem telefona na broj: +381 61 600 0669
  • Pun naziv pravnog subjekta: PLAYFINTIN DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC
  • Adresa: Radnička 3, BEOGRAD-SAVSKI VENAC
  • Delatnost i šifra delatnosti: Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
  • Matični broj: 21244732
  • PIB: 109797882
  • Web adresa: www.playfintin.com

Prilikom izjavljivanja reklamacije neophodno je da dostavite na uvid račun ili drugi dokaz o kupovini (kopija računa, gotovinskog računa, slip i sl.). Kupac je dužan da po prijemu robe potpiše gotovinski račun koji služi kao dokaz o preuzimanju porudžbine. Društvo će elektronskim putem potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija. Kako bismo mogli da Vam odgovorimo na reklamaciju u skladu sa zakonom, potrebno je da ostavite Vaše kontakt podatke. Društvo će po prijemu reklamacije bez odlaganju na pouzdan način ispitati da li je reklamacija opravdana i najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka i njihovom korišćenju

Registracijom na veb portal i/ili aplikaciju kupac daje saglasnost da Društvo i njegovi poslovni partneri prikupljaju, obrađuju i međusobno prosleđuju i razmenjuju lične podatke navedene u registracijskoj formi i podatke o porudžbinama. Više detalja o privatnosti podataka možete naći u dokumentu Obaveštenju o privatnosti, a takođe i o postavci kolačića na vebsajtu Društva, možete pristupiti putem sledećeg linka. Pomenuta obrada podataka se vrši u svrhu upoznavanja Društva sa kupovnim navikama, u informativne svrhe, kao i u svrhe prometa usluga i robe. Kupac ima pravo da u svakom trenutku povuče predmetni pristanak o obradi podataka. Povlačenjem saglasnosti, kupac više neće biti registrovan na veb portalu Društva i Drušvo će prestati da vrši obradu podataka. Društvo se obavezuje da čuva privatnost svih kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Društva (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Važenje pravila

Društvo zadržava pravo da u bilo kom trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni Uslove kupovine. Bilo kakva izmena ili ukidanje Uslova kupovine stupa na snagu odmah u trenutku objavljivanja istih na veb portal i/ili aplikaciji. Smatra se da ste saglasni s novim Uslovima kupovine ukoliko nastavite da koristite usluge veb portala i/ili aplikacije nakon izmene uslova.

Prava intelektualne svojine

Korišćenje materijala na veb sajtu i u aplikaciji. Sadržaj veb sajta i aplikacije zaštićeni je po važećim propisima koji regulišu oblast autorskih prava, žigova, odnosno druga prava intelektualne svojine. Nijedno od ovih prava ne prenosi se na korisnika ovog veb sajta i/ili aplikacije. Informacije i sadržaje sa veb portala i aplikacije možete koristiti da biste uživali pogodnosti usluga koje Vam se nude u lične, nekomercijalne svrhe. Nije dopušteno bilo kakvo korišćenje, kao što je, bez ograničavanja samo na to, menjanje i dopunjavanje, kopiranje, dupliranje, ponovno distribuiranje ili širenje bez dobijanja prethodne pismene saglasnosti od Društva. Skrećemo pažnju o neophodnosti upoznavanja sa sličnim odredbama koje se tiču prava intelektualne svojine na veb sajtovima trećih strana kojima možete pristupiti preko ovog veb portala i/ili aplikacije.

Potrebno je istaći da svaka informacija, osim podataka o ličnosti definisani u politici privatnosti, a koje ste poslali preko veb portala ili preneli Društvu preko Interneta, smatraće se i sa njima će se postupati kao sa informacijama koje nisu poverljive prirode. Ukoliko se na određenim veb stranicama dopusti dostavljanje informacija koje će Društvo smatrati poverljivim, ta činjenica će biti jasno navedena na tim stranicama. Bez ograničenja u pogledu prethodnog, time što ste nam dostavili bilo kakve informacije, Vi prihvatate da prenosite na nas i mi ćemo isključivo posedovati sva do sada poznata prava ili prava koja nastanu ubuduće, kada su u pitanju te informacije, bilo koje prirode, širom sveta, i imaćemo pravo na neograničeno korišćenje tih informacija u bilo koje svrhe, komercijalne ili druge svrhe, bez ikakve naknade licu koje je dostavilo predmetne informacije.

Ograničenje odgovornosti

Korisnici veb stranica i/ili aplikacije daju saglasnost da će pristupiti veb sajtu i/ili aplikaciji i iste koristiti na sopstveni rizik. Informacije koje se obezbeđuju na ovom sajtu ne smeju i ne mogu se koristiti u savetodavne svrhe bilo koje vrste. Društvo ulaže razumne napore da obezbedi tačne informacije na ovom veb portalu i može menjati i dopunjavati ove informacije s vremena na vreme bez prethodnog obaveštavanja. Međutim, Društvo, menadžment i zaposleni Društva, kao i treće strane navedene na ovom veb portal i/ili aplikaciji, ne zastupaju na bilo koji način niti garantuju, bilo izričito ili posredno, za besprekorno ili bezopasno funkcionisanje veb portala i/ili aplikacije bez bilo kakvih virusa, i/ili za tačnost, osnovanost, pravovremenost ili kompletnost sadržaja veb sajta, i izričito odbacuju bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu neposrednu ili posrednu štetu, u najširem smislu, koja nastane na osnovu korišćenja ovog veb portala i/ili aplikacije.

Veb stranice trećih lica

Upotrebom aplikacije i/ili pristupom veb sajtu Društva omogućen je pristup veb stranicama trećih lica. Društvo, menadžment i zaposleni Društva ne zastupaju na bilo koji način niti garantuju za sadržaj veb stranica trećih lica ili usklađenost takvih veb sajtova trećih lica sa važećim zakonima ili pravima trećih lica, i izričito odbacuju bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu neposrednu ili posrednu štetu, u najširem smislu, koja nastane na osnovu korišćenja veb sajtova trećih lica.

Važeći zakoni i nadležnost

Sporovi koji nastanu na osnovu ili u vezi sa korišćenjem veb sajta ili aplikacije, a mogu se odnositi i na prihvatanje, tumačenje ili uzimanje u obzir ovog pravnog obaveštenja, isključivo će se rešavati pred nadležnim sudom u Beogradu, uz primenu prava Republike Srbije.

Top Arrow